ព័ត៌មានជំនួយរហ័ស: ស្ថានភាព git --r

ច្បាប់ មាស មួយ នៅក្នុងសាកលលោកហ្គីតគឺៈ“ ប្តេជ្ញាឆាប់និងញឹកញាប់” ។ ប្រសិនបើពេលយប់នៅតូចជាងនេះឬប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពាក្យបញ្ជានាំអ្នក

d8a38f92d0baa14f9d4568826c13ad46

"ស្ថានភាព git" សម្រាប់ឃ្លាំងទាំងអស់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសឺមីបច្ចុប្បន្នឬនៅក្នុងសឺមីរងណាមួយហើយបានតំឡើងតម្លៃនៅក្នុងទិដ្ឋភាពទូទៅដ៏ល្អ។:


ថយក្រោយ