کنجکاوی در بازی پادشاهان

شطرنج قرن ها مردم را مجذوب خود کرده است - یادگیری قوانین آن آسان است و عمق باورنکردنی آن فقط برای بازیکنان باتجربه قابل دسترسی است (متأسفانه یکی از آنها نیست). در ادامه ، من به دو س briefال کوتاه خواهم پرداخت: آیا ممکن است با یک توالی صحیح از حرکات ، به موقعیتی برسیم که پادشاه سیاه به طور همزمان توسط دو ملکه سفید مورد حمله قرار گیرد؟ آیا این کار با دو برج سفید نیز امکان پذیر است؟


به هر دو سوال باید پاسخ مثبت داده شود و با ذکر مثال ساده می توان آنها را اثبات کرد:

PS: به طور دقیق ، شما باید مسیر بازی را مشخص کنید تا به این موقعیت برسید.

بازگشت