بازگشت در SQL

سیستم های مدیریت پایگاه داده رابطه ای مبتنی بر SQL فقط به طور شرطی برای س hiالات سلسله مراتبی یا بازگشتی مناسب هستند. سیستم های دیگری مانند ArangoDB در اینجا بهتر هستند (در GOTO 2016 صحبت بسیار خوبی در این مورد شد). اما شما همچنین می توانید در SQL با استفاده از عبارات جدول رایج ، پرس و جوهای بازگشتی ایجاد کنید و بنابراین جداول کلاسیک والدین / فرزندان را برای همه اجداد و فرزندان پرس و جو کنید.


به عنوان مثال در PostgreSQL اینگونه به نظر می رسد:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

اگر می خواهید همه کودکان یک آیتم خاص را تهیه کنید ، از عبارت های جدول مشترک استفاده می کنید:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

پرس و جو از والدین نیز مشکلی ندارد:

0672c4761d202a35a9059fa137ace7c3

بازگشت