Tích hợp các tập lệnh động có và không có HTTPS

Nếu bạn đưa các tập lệnh không được mã hóa vào vùng <head> và gọi một trang có chứng chỉ SSL hiện có được mã hóa, các tập lệnh này sẽ bị chặn và do đó không được thực thi. Nếu bạn chỉ bỏ qua giao thức, tất cả các tập lệnh sẽ tự động được gọi ở dạng mã hóa nếu trang web được truy cập qua https: // - nếu không thì không được mã hóa.


Đối với cái này sử dụng thay thế

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>

dễ dàng

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>

Cạm bẫy duy nhất là đảm bảo rằng tập lệnh có thể được truy cập cả khi có và không có https. Ngẫu nhiên, đây không phải là một thủ thuật, mà hành vi được chính thức quy định trong RFC 3986: "Uniform Resource Identity (URI): Generic Syntax" , trong phần "4.2. Tham chiếu tương đối ":

A relative reference that begins with two slash characters is termed a network-path reference; such references are rarely used.

Trở lại