ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវីនដូសិនតាមរយៈបណ្តាញដ្រាយ

ឧបករណ៍ដែលមកពី សូស៊ីននិច ដោយលោក Mark Russinovich មិនគួរត្រូវបានបាត់នៅលើកុំព្យួទ័រវីនដូទេ។ ប្រសិនបើអ្នកតែងតែចង់មានកំណែចុងក្រោយនៅនឹងដៃអ្នកអាចបញ្ចូលវាជាដ្រាយបណ្តាញ។ ការប្រើប្រាស់ ពាក្យបញ្ជា សុទ្ធ s: \\ live.sysinternals.com \ DavWWWRoot នៅលើបន្ទាត់ពាក្យបញ្ជាគឺ គ្រប់គ្រាន់ (ជាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតា) ។ បន្ទាប់មកឧបករណ៍ល្អ ៗ ដូចជា PsList, PsKill ឬ Process Explorer អាចយកតាមខ្លួនបាននៅលើដ្រាយអេស។


ថយក្រោយ