نکته سریع: نشان گذاری خودکار را انجام دهید

اگر Github را با آهنگساز پیوند دهید ، باید شماره نسخه را از طریق برچسب git اختصاص دهید . دستور زیر خط فرمان روز جاری را تعیین می کند و آن را (طبق SemVer ) با یک شماره نسخه افزایش می دهد. به عنوان مثال ، نسخه 1.1.0 پس از 1.0.9 دنبال می شود. اگر هیچ برچسبی اختصاص داده نشده باشد ، نسخه به طور خودکار با 1.0.0 برچسب گذاری می شود. ابزارهایی مانند قلابهای شلخته یا git این صحرای نمادها را کوتاه می کنند.

8cd852c96ec1e60e8a5ac1f3614b2397


بازگشت