ព័ត៌មានជំនួយរហ័ស៖ បញ្ចូលថតឯកសារជាដ្រាយ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈានដល់ថតឯកសារមូលដ្ឋាននៅក្រោមវីនដូស៍ដែលអ្នកប្រើម្តងហើយម្តងទៀតអ្នកអាចកំណត់វាដោយអក្សរដ្រាយវ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ មានតែផ្លូវវាងទេតាមរយៈ "ភ្ជាប់បណ្តាញដ្រាយ" ព្រោះអ្នកមិនអាចបញ្ជាក់ផ្លូវ C: \ Users \ David \ ទាញយកឧទាហរណ៍។ ដំណោះស្រាយគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាចំណែករដ្ឋបាលនៃដ្រាយវ៍ដែលមានតាមលំនាំដើមសម្រាប់រាល់ថតឯកសារ: ឧទាហរណ៍ខាងលើនេះអាចជា \\ localhost \ c $ \ អ្នកប្រើប្រាស់ \ David \ ទាញយក


ថយក្រោយ