Tên tệp dài trên Windows 10

Không chỉ khi sử dụng npm trong Windows, bạn mới gặp phải một giới hạn đã gần 30 năm tuổi, giới hạn này giới hạn đường dẫn đến các thư mục và tệp tối đa là 255 ký tự. Đây không phải là lỗi của NTFS mà là lỗi của LFN . Điều này dẫn đến các lỗi khó chịu và sự không tương thích giữa các hệ điều hành. Trong thời gian của WSL, đây là một điều kiện đáng tiếc, may mắn là bạn có thể tự khắc phục trong sổ đăng ký một thời gian.


Ngay cả trên Windows 10 Pro 1709 hiện tại, bạn vẫn nhận được thông báo này khi tạo đường dẫn thư mục / tệp quá dài:

Tên tệp dài trên Windows 10

Sau Bản cập nhật kỷ niệm của Windows 10, cuối cùng bạn cũng có thể nâng giới hạn này lên. Bạn nên biết rằng phần mềm cũ hơn có thể không còn truy cập được vào các tệp nằm ngoài giới hạn này. Không phải mọi phần mềm 32-bit đều bị ảnh hưởng ở đây và bạn có thể thử nghiệm phần mềm đó. Bạn điều hướng đến khóa bằng regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

và tạo (nếu nó chưa tồn tại) giá trị DWORD (32-bit) LongPathsEnabled và đặt giá trị thành 1.

Thay đổi có hiệu lực sau khi khởi động lại. Thật không may, Windows Explorer nội bộ hiện không hỗ trợ các đường dẫn dài hơn (điều này hy vọng sẽ thay đổi trong tương lai). Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các công cụ mạnh mẽ hơn như One Commander , hiện cho phép các đường dẫn có độ dài ký tự là 32767 ký tự.

Trở lại