Laravel xếp hàng trên localhost

Trong khuôn khổ PHP Laravel trong môi trường hiệu quả, công nhân và người giám sát đảm bảo rằng các công việc được lưu trữ trong Redis, chẳng hạn, được xử lý. Nếu bạn muốn hoàn toàn độc lập với việc này trên localhost, bạn có thể sử dụng trình điều khiển đồng bộ để luôn thực thi công việc ngay lập tức. Điều này có nhược điểm là quy trình PHP hiện tại bị chặn và yêu cầu bị treo cho đến khi công việc được xử lý.


Tốt hơn là gọi một phiên bản PHP khác khởi tạo một lần chuyển nhân viên một lần. Việc triển khai sau đây cũng xử lý sự khác biệt của Windows / Mac / Linux. Đầu tiên chúng ta xác định một công việc theo cách thông thường:

e24ced88a284d02f2ab5c64bb5905fce

Sau đó, chúng tôi tạo một trình trợ giúp chung để xử lý việc thực thi:

e24ced88a284d02f2ab5c64bb5905fce

Cuối cùng, chúng tôi gọi chức năng này trong bộ điều khiển:

e24ced88a284d02f2ab5c64bb5905fce

Trở lại