Chrome Devtools: Di chuyển các phần tử DOM

Các công cụ dành cho nhà phát triển của Google Chrome là một trong những công cụ mạnh nhất trên thị trường trình duyệt. Các tính năng mới xuất hiện hàng tháng, mà Google trình bày dưới dạng nén trên YouTube . Nhưng thường thì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mới là điều thú vị. Nếu bạn muốn xóa các phần tử DOM trong Google Chrome, bạn có thể thực hiện việc này bằng phím xóa. Nhưng chỉ hôm nay tôi mới nhận thấy rằng các phần tử DOM cũng có thể được di chuyển dễ dàng bằng cách sử dụng kéo và thả:


Trở lại