Tuổi hai người gấp đôi

Xét hai người \(A\)\(B\) không sinh cùng ngày và \(A\) nhỏ hơn \(B\) . Chứng tỏ rằng có chính xác hai chòm sao tuổi \(a,b \in \mathbb{N}\) , áp dụng cho: \(2\cdot a = b\) . Đầu tiên, chúng tôi đặt \(d \in \mathbb{R}^+\) là hiệu số tuổi giữa \(A\)\(B\) khi sinh \(A\) với \( d = d_0 + d_1 \) , \( d_0 \in \mathbb{N}_0, d_1 \in \mathbb{R}, d_1 \in [0;1[\) . Bây giờ chúng ta xem xét bất kỳ thời điểm nào \(x \in \mathbb{R}^+\) sau sự ra đời của \(A\) với \(x = x_0 + x_1\) , \(x_0 \in \mathbb{N}_0, x_1 \in \mathbb{R}, x_1 \in [0;1[\) .


Tại thời điểm này, theo định nghĩa, \(a = \lfloor x \rfloor \)\(b = \lfloor x+d \rfloor\) . Bây giờ chúng tôi xác định tất cả \(x\) cho cái nào:

$$2 \lfloor x \rfloor = \lfloor x+d \rfloor \Leftrightarrow 2 \lfloor x_0 + x_1 \rfloor = \lfloor x_0 + x_1 + d_0 + d_1 \rfloor$$

Trường hợp đầu tiên: \(0 \leq x_1 + d_1 < 1\):

Sau đó $$2 \lfloor x_0 + x_1 \rfloor = \lfloor x_0 + d_0 + \underbrace{x_1 + d_1}_{< 1} \rfloor \Leftrightarrow 2 x_0 = x_0 + d_0 \Leftrightarrow x_0 = d_0.$$

Điều này có nghĩa là $$a = \lfloor x \rfloor = \lfloor x_0 + x_1 \rfloor = \lfloor d_0 + x_1 \rfloor = d_0$$$$b = \lfloor x + d \rfloor = \lfloor x_0 + x_1 + d_0 + d_1 \rfloor = \lfloor 2 d_0 + \underbrace{x_1 + d_1}_{< 1} \rfloor = 2 d_0$$ tuổi đầu tiên $$b = \lfloor x + d \rfloor = \lfloor x_0 + x_1 + d_0 + d_1 \rfloor = \lfloor 2 d_0 + \underbrace{x_1 + d_1}_{< 1} \rfloor = 2 d_0$$ .

Trường hợp thứ 2: \( 1 \leq x_1 + d_1 < 2 \):

Sau đó $$2 \lfloor x_0 + x_1 \rfloor = \lfloor x_0 + d_0 + \underbrace{x_1 + d_1}_{\geq 1} \rfloor \Leftrightarrow 2 x_0 = x_0 + d_0 + 1 \Leftrightarrow x_0 = d_0 + 1.$$

Điều này có nghĩa là $$a = \lfloor x \rfloor = \lfloor x_0 + x_1 \rfloor = \lfloor d_0 + 1 + x_1 \rfloor = d_0 + 1$$$$b = \lfloor x+d \rfloor = \lfloor x_0 + x_1 + d_0 + d_1 \rfloor = \lfloor 2 d_0 + 1 + \underbrace{x_1 + d_1}_{\geq 1} \rfloor = 2 d_0 + 2$$ chòm sao tuổi mong muốn thứ hai.

Cụ thể, điều này có nghĩa là, ví dụ: Nếu mẹ bạn sinh ra bạn ở tuổi \(20\) , thì bà ấy chính xác gấp đôi tuổi của bạn lúc \(40\)\(42\) tuổi. Cũng rất thú vị nếu và khi cô ấy gấp \(n\) lần tuổi đó: Ở đây \(n \in \mathbb{N}\) tùy ý và bạn nhận được \(x_0 = \frac{d_0}{n-1} \in \mathbb{N} \Leftrightarrow d_0 = k (n-1)\) . Điều này hoạt động chính xác khi chênh lệch tuổi số nguyên \( \lfloor d \rfloor = d_0 \) bội số của \(n-1\) , ví dụ: trong trường hợp trên mẹ của bạn là \(24\) tuổi \(6\) lần tuổi của bạn.

Trở lại