Privatësia

1. Mbrojtja e të dhënave në një shikim të shpejtë

Informacion i pergjithshem

Informacioni i mëposhtëm ofron një përmbledhje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni faqen tonë të internetit. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Ju mund të gjeni informacione të hollësishme mbi temën e mbrojtjes së të dhënave në deklaratën tonë të mbrojtjes së të dhënave nën këtë tekst.

Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe në internet?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe në internet kryhet nga operatori i faqes në internet. Ju mund të gjeni detajet e tyre të kontaktit në ngulitjen e kësaj faqe në internet.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?

Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen kur na i komunikoni ato. Këto mund të jenë, për shembull, të dhëna që futni në një formë kontakti. Të dhënat e tjera regjistrohen automatikisht nga sistemet tona të TI kur vizitoni faqen e internetit. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi i Internetit, sistemi operativ ose koha e faqes që është parë). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në faqen tonë të internetit.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

Disa nga të dhënat mblidhen në mënyrë që të sigurohet që faqja e internetit të mos ketë gabime. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj të përdoruesit.

Cilat janë të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja?

Ju keni të drejtë të merrni informacion në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura falas në çdo kohë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin, bllokimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në njoftimin ligjor nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti kompetent mbikëqyrës.

Mjetet e analizës dhe mjetet e palëve të treta

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, sjellja juaj e surfimit mund të vlerësohet statistikisht. Kjo bëhet kryesisht me cookies dhe të ashtuquajturat programe analize. Sjellja juaj e surfimit zakonisht analizohet në mënyrë anonime; sjellja e surfimit nuk mund të gjurmohet tek ju. Ju mund ta kundërshtoni këtë analizë ose ta parandaloni atë duke mos përdorur mjete të caktuara. Ju mund të gjeni informacione të hollësishme për këtë në deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave. Ju mund ta kundërshtoni këtë analizë. Ne do t'ju informojmë në lidhje me mundësitë e kundërshtimit në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

2. Informacion i përgjithshëm dhe informacion i detyrueshëm

Privatësia

Operatorët e kësaj faqe në internet e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore të mbrojtjes së të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. Kur përdorni këtë faqe në internet, grumbullohen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se çfarë të dhënash mbledhim dhe për çfarë i përdorim. Ai gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi bëhet kjo. Ne theksojmë se transmetimi i të dhënave në Internet (p.sh. kur komunikoni me email) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër qasjes nga palët e treta nuk është e mundur.

Shënim mbi organin përgjegjës

Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe në internet është:

David Vielhuber
Baumannstrasse 23
94036 Passau
Telefoni: +49 (0) 89 21 540 01 42
Email: david@vielhuber.de

Organi përgjegjës është personi fizik ose juridik i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (p.sh. emrat, adresat e postës elektronike, etj.).

Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Një e-mail informal për ne është e mjaftueshme. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave të kryera para revokimit mbetet e paprekur nga revokimi.

E drejta e ankimit tek autoriteti mbikëqyrës kompetent

Në rast të shkeljeve të ligjit për mbrojtjen e të dhënave, personi në fjalë ka të drejtë të paraqesë një ankesë tek autoriteti mbikëqyrës kompetent. Autoriteti mbikëqyrës kompetent për çështjet e mbrojtjes së të dhënave është zyrtari shtetëror i mbrojtjes së të dhënave të shtetit federal në të cilin është e vendosur kompania jonë. Një listë e zyrtarëve për mbrojtjen e të dhënave dhe detajet e tyre të kontaktit mund të gjenden në lidhjen vijuese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Ju keni të drejtë të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate të dorëzuar juve ose një pale të tretë në një format të zakonshëm, të lexueshëm nga makina. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave tek një person tjetër përgjegjës, kjo do të bëhet vetëm nëse janë teknikisht të realizueshme.

Kriptimi SSL ose TLS

Për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, të tilla si porositë ose pyetjet që na dërgoni si operator i faqes, kjo faqe përdor një SSL ose. Kriptimi i TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga fakti që linja e adresës së shfletuesit ndryshon nga "http: //" në "https: //" dhe nga simboli i bllokimit në vijën e shfletuesit tuaj. Nëse aktivizohet kriptimi SSL ose TLS, të dhënat që ju na transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Informacion, bllokim, fshirje

Brenda kornizës së dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtën e informacionit falas në lidhje me të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, të drejtën për t'i korrigjuar, bllokuar ose fshirë këto të dhëna. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në njoftimin ligjor nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me temën e të dhënave personale.

3. Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Biskota

Disa nga faqet e internetit përdorin të ashtuquajturat cookies. Cookies nuk dëmtojnë kompjuterin tuaj dhe nuk përmbajnë viruse. Cookies shërbejnë për ta bërë ofertën tonë më miqësore, më efektive dhe më të sigurt. Cookies janë skedarë të vegjël me tekst që ruhen në kompjuterin tuaj dhe ruhen nga shfletuesi juaj. Shumica e cookies që ne përdorim janë të ashtuquajturat "cookies cookie". Ato fshihen automatikisht pas vizitës tuaj. Cookies të tjerë mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj derisa t'i fshini ato. Këto cookies na mundësojnë të njohim shfletuesin tuaj herën tjetër kur vizitoni. Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të informoheni për vendosjen e cookies dhe të lejoni cookies vetëm në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur mbyllni shfletuesin. Nëse cookies janë çaktivizuar, funksionaliteti i kësaj faqe në internet mund të kufizohet. Cookies që kërkohen për të kryer procesin e komunikimit elektronik ose për të siguruar funksione të caktuara që ju nevojiten (p.sh. funksioni i shportës) ruhen në bazë të Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR i kursyer. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm në ruajtjen e cookies për ofrimin teknik të gabimeve dhe të optimizuara të shërbimeve të tij. Për sa kohë që ruhen cookies të tjera (p.sh. cookies për të analizuar sjelljen tuaj të shfletimit), këto do të trajtohen veçmas në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Skedarët e regjistrit të serverit

Ofruesi i faqes në internet mbledh automatikisht dhe ruan informacionin në të ashtuquajturat skedarë të regjistrit të serverit, të cilat shfletuesi juaj automatikisht na transmeton tek ne. Këto janë: lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit, sistemi operativ i përdorur, URL referuesi, emri i hostit të kompjuterit hyrës, koha e kërkesës së serverit, adresa IP, këto të dhëna nuk kombinohen me burime të tjera të të dhënave. Baza për përpunimin e të dhënave është neni 6 paragrafi 1 lit. f GDPR, i cili lejon përpunimin e të dhënave për kryerjen e një kontrate ose masash parakontraktore.

4. Mjetet e analizës dhe reklamimi

Google Analytics

Kjo faqe në internet përdor funksionet e shërbimit të analizës në internet Google Analytics. Ofruesi është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA. Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies". Këto janë skedarë me tekst që janë ruajtur në kompjuterin tuaj dhe që lejojnë që të analizohet përdorimi juaj i faqes në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transferohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Ruajtja e cookies e Google Analytics bazohet në nenin 6 paragrafi 1 i ndezur. f GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të analizuar sjelljen e përdoruesit në mënyrë që të zgjedh si faqen e saj të internetit ashtu edhe reklamat e saj.

Anonimizimi i IP-së

Ne kemi aktivizuar funksionin e anonimizimit të IP në këtë faqe në internet. Si rezultat, adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane para se të transmetohet në SH.B.A. Adresa e plotë IP transmetohet vetëm në një server të Google në SHBA dhe shkurtohet atje në raste të jashtëzakonshme. Në emër të operatorit të kësaj faqe në internet, Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për t'i ofruar operatorit të faqes në internet shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google.

Shtojcë e shfletuesit

Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur në përputhje me rrethanat softuerin e shfletuesit tuaj; megjithatë, ne do të dëshironim të theksonim se në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe në internet në masën e tyre të plotë. Ju gjithashtu mund të parandaloni që Google të mbledhë të dhëna të gjeneruara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe të përpunojë këto të dhëna nga Google duke shkarkuar shtojcën e shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen vijuese dhe instaloni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Kundërshtimi kundër mbledhjes së të dhënave

Ju mund të parandaloni që Google Analytics të mbledhë të dhënat tuaja duke klikuar në lidhjen e mëposhtme. Do të vendoset një cookie e heqjes dorë e cila parandalon mbledhjen e të dhënave tuaja për vizitat e ardhshme në këtë faqe në internet: Çaktivizoni Google Analytics . Ju mund të gjeni më shumë informacion mbi trajtimin e të dhënave të përdoruesve në Google Analytics në deklaratën e Google për mbrojtjen e të dhënave: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Rendit përpunimin e të dhënave

Ne kemi lidhur një marrëveshje për përpunimin e të dhënave të kontratës me Google dhe zbatojmë plotësisht kërkesat strikte të autoriteteve gjermane të mbrojtjes së të dhënave kur përdorni Google Analytics.