Përgjegjësia

Përgjegjësia për përmbajtjen

Si një ofrues i shërbimeve, ne jemi përgjegjës për përmbajtjen tonë në këto faqe në përputhje me ligjin e përgjithshëm në përputhje me Seksionin 7, Paragrafi 1 i Aktit Gjerman të Telemedia. Sipas to 8 deri 10 TMG, si një ofrues i shërbimeve, ne nuk jemi të detyruar të monitorojmë informacionin e palës së tretë të transmetuar ose të ruajtur ose të hetojmë rrethanat që tregojnë veprimtari të paligjshme. Detyrimet për të hequr ose bllokuar përdorimin e informacionit në përputhje me ligjet e përgjithshme mbeten të paprekura. Përgjegjësia në këtë drejtim është e mundur vetëm nga koha në të cilën ne bëhemi të vetëdijshëm për një shkelje specifike ligjore. Sapo të bëhemi të vetëdijshëm për shkelje të tilla ligjore, ne do ta heqim këtë përmbajtje menjëherë.

Përgjegjësia për lidhje

Oferta jonë përmban lidhje me faqet e internetit të palëve të treta të jashtme, mbi përmbajtjen e të cilave nuk kemi asnjë ndikim. Prandaj nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për këtë përmbajtje të jashtme. Ofruesi përkatës ose operatori i faqeve është gjithmonë përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të lidhura. Faqet e lidhura u kontrolluan për shkelje të mundshme ligjore në kohën kur ato u lidhën. Asnjë përmbajtje ilegale nuk u gjet në kohën kur u krijua lidhja. Monitorimi i përhershëm i përmbajtjes së faqeve të lidhura nuk është i arsyeshëm pa prova konkrete të shkeljes së ligjit. Nëse bëhemi të vetëdijshëm për shkeljet ligjore, ne do t'i heqim lidhjet e tilla menjëherë.

E drejta e autorit

Përmbajtja dhe punimet në këto faqe të krijuara nga operatori i faqes në internet i nënshtrohen ligjit gjerman për të drejtat e autorit. Dublikimi, përpunimi, shpërndarja dhe çdo lloj shfrytëzimi jashtë kufijve të ligjit për të drejtat e autorit kërkojnë pëlqimin me shkrim të autorit ose krijuesit përkatës. Shkarkimet dhe kopjet e kësaj faqe në internet lejohen vetëm për përdorim privat, jotregtar. Për sa kohë që përmbajtja në këtë faqe nuk është krijuar nga operatori, respektohen të drejtat e autorit të palëve të treta. Në veçanti përmbajtjet e palëve të treta janë shënuar si të tilla. Nëse megjithatë bëheni të vetëdijshëm për një shkelje të së drejtës së autorit, ne do t'ju kërkojmë të na njoftoni në përputhje me rrethanat. Sapo të bëhemi të vetëdijshëm për shkeljet ligjore, ne do ta heqim përmbajtjen e tillë menjëherë.