ការបដិសេធ

ការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ

ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនៅលើទំព័រទាំងនេះស្របតាមច្បាប់ទូទៅស្របតាមផ្នែកទី ៧ (១) ធីអឹមអេស។ យោងទៅតាម§§ ៨ ទៅ ១០ ធី។ អឹម។ អេ។ យើងដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មមិនមានកាតព្វកិច្ចតាមដានការបញ្ជូនឬរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបីឬស្វែងរកកាលៈទេសៈដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយ។ កាតព្វកិច្ចក្នុងការដកចេញឬរារាំងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយយោងទៅតាមច្បាប់ទូទៅនៅតែមិនមានឥទ្ធិពល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះគឺអាចធ្វើទៅបានចាប់ពីពេលដែលយើងដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់ជាក់លាក់។ ដរាបណាយើងបានដឹងពីការរំលោភបែបនេះយើងនឹងលុបមាតិកានេះចេញភ្លាមៗ។

ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់តំណភ្ជាប់

ការផ្តល់ជូនរបស់យើងមានបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រខាងក្រៅរបស់ភាគីទីបីមាតិកាដែលយើងមិនមានឥទ្ធិពលលើ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះយើងមិនអាចទទួលយកការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះខ្លឹមសារខាងក្រៅនេះទេ។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មឬប្រតិបត្តិករនៃទំព័រនីមួយៗទទួលខុសត្រូវជានិច្ចចំពោះខ្លឹមសារនៃទំព័រភ្ជាប់។ ទំព័រដែលបានភ្ជាប់ត្រូវបានពិនិត្យសម្រាប់ការបំពានច្បាប់ដែលអាចកើតមាននៅពេលភ្ជាប់។ មិនមានមាតិកាខុសច្បាប់ណាមួយអាចត្រូវបានគេដឹងនៅពេលតំណភ្ជាប់ត្រូវបានបង្កើតទេ។ ការត្រួតពិនិត្យអចិន្រ្តៃយ៍នៃមាតិកានៃទំព័រដែលបានភ្ជាប់មិនសមហេតុផលដោយគ្មានភស្តុតាងជាក់ស្តែងនៃការរំលោភបំពាន។ ដរាបណាយើងដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់យើងនឹងដកតំណភ្ជាប់នោះចេញភ្លាមៗ។

រក្សាសិទ្ធិ

មាតិកានិងការងារនៅលើទំព័រទាំងនេះដែលបង្កើតឡើងដោយប្រតិបត្តិករគេហទំព័រគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអាល្លឺម៉ង់។ ការចម្លងការកែសម្រួលការបែងចែកនិងការប្រើប្រាស់ប្រភេទណាមួយដែលហួសពីដែនកំណត់នៃច្បាប់រក្សាសិទ្ធិតម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកនិពន្ធឬអ្នកបង្កើតរៀងៗខ្លួន។ ការទាញយកនិងការថតចម្លងទំព័រនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឯកជននិងមិនមែនជាលក្ខណៈឯកជន។ ដរាបណាមាតិកានៅលើទំព័រនេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រតិបត្តិករនោះសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនៃភាគីទីបីត្រូវបានគោរព។ នៅក្នុងមាតិកាពិសេសរបស់ភាគីទីបីត្រូវបានសម្គាល់ថា ទោះយ៉ាងណាអ្នកគួរតែដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសូមប្រាប់យើង។ ដរាបណាយើងដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់យើងនឹងលុបមាតិកាបែបនេះចេញភ្លាមៗ។