ការបដិសេធ

ការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ

ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនៅលើទំព័រទាំងនេះស្របតាមច្បាប់ទូទៅស្របតាមផ្នែកទី ៧ កថាខណ្ឌទី ១ នៃច្បាប់អាឡឺម៉ង់តេឡេម៉ង់។ យោងតាមផ្នែកទី ៨ ដល់ទី ១០ នៃ TMG ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មយើងមិនមានកាតព្វកិច្ចតាមដានព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបីដែលត្រូវបានបញ្ជូនឬរក្សាទុកឬក្នុងកាលៈទេសៈស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយ។ កាតព្វកិច្ចក្នុងការដកចេញឬរារាំងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្រោមច្បាប់ទូទៅនៅតែមិនមានឥទ្ធិពល។ ការទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះគឺអាចធ្វើទៅបានចាប់ពីពេលមួយដែលយើងដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់ជាក់លាក់។ យើងនឹងលុបមាតិកានេះចេញភ្លាមៗនៅពេលដឹងអំពីការបំពានច្បាប់។

ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់តំណភ្ជាប់

ការផ្តល់ជូនរបស់យើងមានបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រខាងក្រៅរបស់ភាគីទីបីលើមាតិកាដែលយើងគ្មានឥទ្ធិពល។ ដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលយកការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះខ្លឹមសាររបស់ភាគីទីបីនេះទេ។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មឬប្រតិបត្តិករនៃទំព័រនីមួយៗទទួលខុសត្រូវជានិច្ចចំពោះខ្លឹមសារនៃទំព័រភ្ជាប់។ ទំព័រដែលត្រូវបានភ្ជាប់ត្រូវបានពិនិត្យសម្រាប់ការបំពានច្បាប់ដែលអាចកើតមាននៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានភ្ជាប់។ មិនមានមាតិកាខុសច្បាប់ត្រូវបានរកឃើញនៅពេលដែលតំណភ្ជាប់ត្រូវបានបង្កើតទេ។ ការត្រួតពិនិត្យអចិន្រ្តៃយ៍នៃខ្លឹមសារនៃទំព័រភ្ជាប់មិនសមហេតុផលទេបើគ្មានភស្តុតាងជាក់ស្តែងនៃការរំលោភច្បាប់។ ប្រសិនបើយើងដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់យើងនឹងដកតំណភ្ជាប់ទាំងនោះចេញភ្លាមៗ។

រក្សាសិទ្ធិ

ខ្លឹមសារនិងការងារនៅលើទំព័រទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រតិបត្តិករគេហទំព័រគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអាល្លឺម៉ង់។ ការចម្លងការកែច្នៃការបែងចែកនិងប្រភេទនៃការកេងប្រវ័ញ្ចណាមួយក្រៅពីដែនកំណត់នៃការរក្សាសិទ្ធិតម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីអ្នកនិពន្ធឬអ្នកបង្កើតរៀងៗខ្លួន។ ការទាញយកនិងការថតចម្លងគេហទំព័រនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឯកជននិងមិនមែនជាពាណិជ្ជកម្ម។ គួរឱ្យអស់សំណើចណាស់ដែលមាតិកានៅលើគេហទំព័រនេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រតិបត្តិករនោះទេការរក្សាសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីត្រូវបានអង្កេត។ នៅក្នុងខ្លឹមសារពិសេសរបស់ភាគីទីបីត្រូវបានសម្គាល់ថា។ ទោះយ៉ាងណាអ្នកគួរតែដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិយើងនឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកជូនដំណឹងដល់យើង។ ដរាបណាយើងដឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់យើងនឹងលុបមាតិកាបែបនេះចេញភ្លាមៗ។